新华字典在线查字 - 按拼音查字


新华字典在线查字

 
按部首查字    ◎ 按笔画查字    ◎ 按拼音查字    ◎ 多音字
拼音查字法是根据汉字的读音,按汉语拼音方案所用的26个字母的顺序,来查检汉字的方法。多是在知道字的读音,不知道字形与释义的情况下用此种方法。使用拼音查字要能确定所查字的读音,如果不能确定,可以选择按部首查字或按笔画查字。
拼音首字母A
a
ai
an
ang
ao
拼音首字母B
ba
bai
ban
bang
bao
bei
ben
beng
bi
bian
biao
bie
bin
bing
bo
bu
拼音首字母C
ca
cai
can
cang
cao
ce
cen
ceng
cha
chai
chan
chang
chao
che
chen
cheng
chi
chong
chou
chu
chua
chuai
chuan
chuang
chui
chun
chuo
ci
cong
cou
cu
cuan
cui
cun
cuo
拼音首字母D
da
dai
dan
dang
dao
de
dei
den
deng
di
dia
dian
diao
die
ding
diu
dong
dou
du
duan
dui
dun
duo
拼音首字母E
e
ei
en
eng
er
拼音首字母F
fa
fan
fang
fei
fen
feng
fo
fou
fu
拼音首字母G
ga
gai
gan
gang
gao
ge
gei
gen
geng
gong
gou
gu
gua
guai
guan
guang
gui
gun
guo
拼音首字母H
ha
hai
han
hang
hao
he
hei
hen
heng
hong
hou
hu
hua
huai
huan
huang
hui
hun
huo
>拼音首字母J
ji
jia
jian
jiang
jiao
jie
jin
jing
jiong
jiu
ju
juan
jue
jun
拼音首字母K
ka
kai
kan
kang
kao
ke
ken
keng
kong
kou
ku
kua
kuai
kuan
kuang
kui
kun
kuo
拼音首字母L
la
lai
lan
lang
lao
le
lei
leng
li
lia
lian
liang
liao
lie
lin
ling
liu
long
lou
lu
luan
lue
lüe
lun
luo
拼音首字母M
ma
mai
man
mang
mao
me
mei
men
meng
mi
mian
miao
mie
min
ming
miu
mo
mou
mu
拼音首字母N
na
nai
nan
nang
nao
ne
nei
nen
neng
ni
nian
niang
niao
nie
nin
ning
niu
nong
nou
nu
nuan
nüe
nun
nuo
拼音首字母O
o
ou
拼音首字母P
pa
pai
pan
pang
pao
pei
pen
peng
pi
pian
piao
pie
pin
ping
po
pou
pu
拼音首字母Q
qi
qia
qian
qiang
qiao
qie
qin
qing
qiong
qiu
qu
quan
que
qun
拼音首字母R
ran
rang
rao
re
ren
reng
ri
rong
rou
ru
ruan
rui
run
ruo
拼音首字母S
sa
sai
san
sang
sao
se
sen
seng
sha
shai
shan
shang
shao
she
shei
shen
sheng
shi
shou
shu
shua
shuai
shuan
shuang
shui
shun
shuo
si
song
sou
su
suan
sui
sun
suo
拼音首字母T
ta
tai
tan
tang
tao
te
teng
ti
tian
tiao
tie
ting
tong
tou
tu
tuan
tui
tun
tuo
拼音首字母W
wa
wai
wan
wang
wei
wen
weng
wo
wu
拼音首字母X
xi
xia
xian
xiang
xiao
xie
xin
xing
xiong
xiu
xu
xuan
xue
xun
拼音首字母Y
ya
yan
yang
yao
ye
yi
yin
ying
yo
yong
you
yu
yuan
yue
yun
拼音首字母Z
za
zai
zan
zang
zao
ze
zei
zen
zeng
zha
zhai
zhan
zhang
zhao
zhe
zhei
zhen
zheng
zhi
zhong
zhou
zhu
zhua
zhuai
zhuan
zhuang
zhui
zhun
zhuo
zi
zong
zou
zu
zuan
zui
zun
zuo开始查系列工具:新华字典在线查字 汉字组词 词语查询 词语造句 四字成语大全 汉字笔画查询 汉字笔顺查询 汉语拼音查询 近义词 反义词

© 2019 KaiShiCha.Com 开始查 版权所有  湘ICP备14000896号